topper XII

topper of the year 2021-2022
SCIENCE STREAM

 • VISHVAJEET RANA
  94.4% (Rank 1st)

 • KARTIKA BHARDWAJ
  92.6%(Rank 2nd)

 • RAGHAV KATYAL
  92.6% (Rank 2nd)

 • RIDHAM SINGHAL
  92.4% (Rank 3rd)

COMMERCE STREAM

 • KHUSHI CHOUHAN
  94% (Rank 1st)
topper of the year 2019-2020
SCIENCE STREAM

 • SWARNIM SAINI
  96.6% (Rank 1st)

 • ANSH CHAUHAN
  96.6% (Rank 1st)

 • RIDHAM ARORA
  95% (Rank 2nd)

 • NIDHI
  94.4% (Rank 3rd)

 • PRIYANSHU SINGHAL
  94.4% (Rank 3rd)

 • YASHASVI SRIVASTAVA
  91.4%

 • AKSHIT KALIYAR
  90%

COMMERCE STREAM

 • AVI SINGHAL
  93.2% (Rank 1st)

 • PARAM SINGHAL
  88% (RANK 2nd)
topper of the year 2018-2019
SCIENCE STREAM

 • AVNI JAIN
  95.8% (Rank 1st)

 • BHUPENDER CHAUHAN
  95% (Rank 2nd)

 • RIDHIM SINGHAL
  94.6% (Rank 3rd)

 • ABHISHEK BANSAL
  94%

 • ABHINAV RATHORE
  92.4%

 • RIMJHIM JAIN
  91.2%

COMMERCE STREAM

 • PALAK JAIN
  96% (Rank 1st)

 • SHIVANI TOMAR
  94% (RANK 2nd)

 • TUSHAR MITTAL
  90.2% (Rank 3rd )
topper of the year 2017-2018
topper of the year 2016-2017
topper of the year 2015-2016
topper of the year 2014-2015
topper of the year 2013-2014
topper of the year 2012-2013
topper of the year 2011-2012